Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. Dzień Otwarty gdańskich szkół podstawowych.

W poniedziałek 2 kwietnia o godz. 9.00 rusza internetowa rekrutacja do gdańskich przedszkoli. Dwa dni wcześniej, w sobotę 31 marca, zapraszamy Rodziców sześciolatków na Dzień Otwarty gdańskich szkół podstawowych.

Od 2 kwietnia na stronie www.gdansk.przedszkola.vnabor.pl rodzice będą mieli możliwość przeglądania ofert przedszkoli (zawierających takie informacje, jak: dane teleadresowe, liczba miejsc, oferta edukacyjna, opis przedszkola) oraz wypełniania Kart Zapisu. Elektroniczna rekrutacja do gdańskich przedszkoli odbywa się w tym roku po raz piąty – po raz pierwszy system został wprowadzony w 2008 roku. W Gdańsku jest 58 przedszkoli miejskich i 59 niepublicznych. W miejskich przedszkolach jest 5650 miejsc. W rekrutacji bierze też udział 14 przedszkoli niepublicznych (w tym oddane w zeszłym roku, modułowe przedszkole przy Nieborowskiej na Ujeścisku) i 5 punktów przedszkolnych, w których łącznie jest 1 300 miejsc. Pozostałe niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne nie biorą udziału w rekrutacji.

W Gdańsku jest obecnie:
58 – przedszkoli publicznych
59 – przedszkoli niepublicznych (od zeszłego roku przybyło 13)
26 – niepublicznych punktów przedszkolnych
58 – publicznych szkół podstawowych z oddziałami „0”

Dzieci już uczęszczające do przedszkoli – rodzice dzieci już uczęszczających do placówek NIE LOGUJĄ SIĘ DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, a jedynie składają u dyrektora przedszkola wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej! Deklaracje należy złożyć do dnia 30 marca 2012 do godz. 12.00 (formularz deklaracji jest dostępny w każdej placówce)

3 lata - minimalna granica wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji (dziecko w roku kalendarzowym 2012 musi mieć ukończone 3 lata)

UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA GMINĄ GDAŃSK

Prowadzenie przedszkoli przez Gminę Gdańsk jest zadaniem własnym gminy, dlatego do gdańskich przedszkoli przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci mieszkańców Gdańska. Rekrutacja dzieci spoza Gminy Gdańsk możliwa będzie, w przypadku pojawienia się wolnych miejsc, od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 r. W powyższym terminie Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Gdańsk wypełnioną Kartę Zapisu dziecka do placówki składają w wybranym przedszkolu.

UWAGA RODZICE DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się POZA SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM. Oznacza to, iż w takim przypadku rodzice wypełniają ręcznie Kartę Zapisu i udają się do placówki, która może przyjąć dziecko. Dyrektor takiej placówki udzieli wszelkich informacji o sposobie dalszego postępowania w trakcie rekrutacji dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W Gdańsku znajdują się cztery przedszkola specjalne oraz dwa przedszkola z zespołami integracyjnymi.

Jak wziąć udział w rekrutacji?


Uwaga!
O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!

Wypełnianie Kart Zapisu

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od 2 kwietnia od godz. 9.00 do 13 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie Kart Zapisu dziecka do przedszkola. Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są DZIECI KONTYNUUJĄCE, KTÓRYCH RODZICE DO DNIA 30 MARCA ZŁOŻYLI W PLACÓWCE DEKLARACJĘ KONTYNUACJI. Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Karty Zapisu dziecka do placówki. W Karcie Zapisu rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek (a w każdej z nich tylko i wyłącznie jedną grupę).

Istnieją dwa sposoby składania podań przez rodziców:

1. Rodzic wypełnia Kartę Zapisu elektronicznie poprzez stronę internetową: www.gdansk.przedszkola.vnabor.pl, drukuje ją i podpisuje, a następnie udaje się do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia Karty Zapisu. W przedszkolu rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia Karty.

2. W przypadku braku dostępu do komputera i Internetu, na terenie Miasta Gdańsk można skorzystać z bezpłatnych „Furtek internetowych”, które znajdują się w niżej wymienionych miejscach:

 • Powiatowy Urząd Pracy - Parter - pokój nr 24 - ul. 3 Maja 9
 • Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1 – ul. Partyzantów 74
 • siedziba Rady Osiedla Strzyża - ul. Ks. Sychty 12/14
 • siedziba Rady Osiedla Letnica - ul. Sucha 29/9
 • „Dworek Artura” – Gdański Archipelag Kultury – ul. Dworcowa 9
 • „Projektornia” – Gdański Archipelag Kultury – ul. Dworska 29 a
 • „Scena Muzyczna Gdańsk” – Gdański Archipelag Kultury – Powstańców Warszawskich 25
 • „Wyspa Skarbów” – Gdański Archipelag Kultury – ul. Turystyczna 3

Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierową Kartę Zapisu (można ją otrzymać w każdym przedszkolu) i udaje się do placówki pierwszego wyboru, gdzie do systemu Kartę Zapisu wprowadzi Dyrektor przedszkola.

Potwierdzanie podania przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru

Jeśli rodzic wypełnił podanie za pośrednictwem strony internetowej, to jego podanie zostało zapisane w systemie. Rodzic z wersją papierową podania musi koniecznie udać się osobiście do przedszkola pierwszego wyboru i potwierdzić Kartę Zapisu najpóźniej do 13 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00.

Rekrutacja automatyczna i jej wyniki

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają w karcie zapisu, które z kryteriów spełnia ich dziecko).

Listy dzieci zakwalifikowanych do placówek

W dniu 23 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 placówki ogłaszają listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa sposoby:
- w placówce pierwszego wyboru – wywieszenie list dzieci przyjętych
- logując się na stronie internetowej dla rodziców

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola, to rodzic w terminie od 24 kwietnia od godz. 9.00 do 8 maja 2012 r. do godz. 17.00 musi udać się do tej placówki i potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie umowy. Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do przedszkola.

Informator o wolnych miejscach w przedszkolach

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć Kartę Zapisu w przedszkolu, które ma wolne miejsca. Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w przedszkolu jest Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od 15 maja 2012 r. od godz. 13.00, gdzie na bieżąco wyświetlany jest aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w przedszkolach. Od 15 maja od godz. 08.00 do 31 sierpnia 2012 r. placówki (w przypadku wolnych miejsc) przyjmują dzieci nie przyjęte a zamieszkałe w Gdańsku, a od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011 r. dzieci spoza Gminy Gdańsk.

Kryteria naboru dzieci do placówek obowiązujące na terenie Gdańska

Kryteria główne (zgodne z przepisami prawa oświatowego):
(1) Dziecko pięcioletnie lub sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
(2) Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego (Przez osobę samotnie wychowującą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną),
(3) Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
(4) Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

Kryteria dodatkowe (obowiązujące w przedszkolach na terenie Gdańska)
(1)Dziecko kontynuujące edukację w przedszkolu pierwszego wyboru,
(2)Dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu pierwszego wyboru,
(3)Dziecko, które w roku rekrutacji ma ukończone nie mniej niż 3 lata,
(4)Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących (w wymiarze pełnego etatu)/rodziców studiujących/uczących się (w systemie dziennym),
(5)Dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami),
(6)Dziecko z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci).

31 marca – Dzień Otwarty gdańskich szkół podstawowych

31 marca zapraszamy do gdańskich szkół podstawowych Rodziców sześciolatków, by mogli przekonać się, jak szkoły są przygotowane i co oferują najmłodszym. Warto zobaczyć, gdzie nasze dzieci będą zdobywać wiedzę, bawić się i rozwijać. Szkoły będą otwarte 31 marca w sobotę w godzinach 10.00-13.00.

Gdańskie szkoły podstawowe są dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Fachowa kadra nauczycielska, przyjazna atmosfera, dobrze wyposażone sale do nauki i do zabawy – to nasze atuty.

W tym roku w pierwszych klasach jest 30% gdańskich sześciolatków. Wszystkie gdańskie szkoły podstawowe są przygotowane do przyjęcia większej liczby dzieci już dziś. W porównaniu z rokiem 2010, w 2011 poszło dwa razy więcej sześciolatków do pierwszej klasy. Mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma.

Miasto Gdańsk w latach 2009 – 2010 zainwestowało w sale lekcyjne, place zabaw dla najmłodszych uczniów oraz w specjalne pomoce dydaktyczne, remonty i adaptacje prawie dwa miliony złotych.

W ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła", wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Gdańsk zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. W ramach tego programu zaprojektowanych i wybudowanych z myślą o najmłodszych uczniach zostało 8 placów zabaw (w 2012 r. planuje się oddać do użytku kolejne 4 place). W ramach innych programów w 2011 r. wybudowano 2 szkolne place zabaw, a kolejne 2 place zostaną wybudowane w 2012 r.

Dlaczego warto posłać sześciolatka do pierwszej klasy:

 • nowy program dostosowany do możliwości oraz umiejętności dziecka,
 • zachowanie proporcji pomiędzy nauką w ławce a nauką przez zabawę,
 • wykorzystanie naturalnego zapału dziecka do zdobywania nowych umiejętności,
 • wyposażenie sal sprzyjające nauce przez zabawę,
 • zapewniona opieka w świetlicy,
 • codzienne wyżywienie w stołówkach lub catering
 • stymulowany rozwój zdolności i zainteresowań dziecka.
Małgorzata Kraszewska22.03.2012Powrót