Protokół z II Sesji Rady Dzielnicy

Protokół z II Sesji Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice z dnia 09.05.2019 r.

Przewodnicząca Rady Sylwia Rydlewska-Kowalik otworzyła sesję o godzinie 18:06 i przedstawiła porządek:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozdysponowania środków budżetu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków budżetu Rady Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice na 2019 rok.

5. Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej członków.

6. Powołanie Komisji celowych oraz wybór ich członków.

7. Omówienie dyżurów Rady Dzielnicy.

8. Sprawy różne i wniesione.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

 

Obecność 16 osób.

 

2. Wniosek o zmianę porządku obrad i przeniesienie pkt 5 i 6 na kolejną sesję.

ZA – 11 osób

PRZECIW – 3 osoby

WSTRZYMAŁO SIĘ – 2 osoby 

Wniosek o zmianie porządku obrad został przyjęty. Pkt. 5 i 6 zostały wykreślone.

 

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozdysponowania środków budżetu.

Szczegółowe i dokładne omówienie wszystkich propozycji przedstawione przez radnych, mieszkańców, różne grupy wiekowe. Propozycje były również omawiane podczas otwartego spotkania Zarządu z radnymi oraz konsultacji. Wszystkie sugestie i zmiany zostały uwzględnione w uchwale budżetowej.

O 18:35 doszedł radny Mariusz Hałasa, o 19:00 doszedł radny Tomasz Tołoczko.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków budżetu Rady Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice na 2019 rok.

Głosowanie za przyjęciem podziału budżetu (przegłosowanie całości):

ZA- 17 osób

PRZECIW – 1 osoby

WSTRZYMAŁY SIĘ – 0 osób

Podjęcie uchwały budżetowej. 

Głosowanie za podjęciem powyższej uchwały tj. Uchwały nr II/8/19:

ZA- 18 osób

PRZECIW – 0 osoby

WSTRZYMAŁY SIĘ – 0

Uchwała nr II/8/19 została podjęta jednogłośnie.

 

5. Omówienie dyżurów Rady Dzielnicy.

Radni mają się zastanowić nad harmonogramem dyżurów do końca br. Co najmniej 1 dyżur w m-ce.

 

6. Sprawy różne i wniesione.

Propozycja spotkanie z mieszkańcami ul. 11 listopada w sprawie pomocy dot. wiaty śmietnikowej.

 

7. Wolne wnioski.

Ustalenie terminu III Sesji Rady Dzielnicy na 30.05.2019 r. godz. 18.00.

 

8. Zamknięcie obrad 21:45

Sylwia Rydlewska-Kowalik14.05.2019Powrót