Poznaj funkcje i znaczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Redakcja

24 stycznia, 2024

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego to kluczowa instytucja samorządowa, odpowiedzialna za zarządzanie i rozwój regionu. Dziś przyjrzymy się bliżej jego roli, strukturze, zadaniom oraz historii. Zapraszamy do lektury!

Czym jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego?

Urząd Marszałkowski to instytucja samorządowa, która pełni kluczową rolę w zarządzaniu i rozwoju województwa. Jego głównym celem jest realizacja polityki regionalnej oraz koordynacja działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W przypadku województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski odpowiada za sprawy związane z tym konkretnym regionem Polski.

Rola i znaczenie Urzędu Marszałkowskiego w strukturze samorządu terytorialnego

Znaczenie Urzędu Marszałkowskiego w strukturze samorządu terytorialnego wynika z jego szerokiego zakresu kompetencji oraz odpowiedzialności za realizację zadań publicznych na szczeblu województwa. Urząd Marszałkowski pełni funkcję zarówno wykonawczą, jak i kontrolną, a także reprezentuje województwo na zewnątrz. W praktyce oznacza to, że Urząd Marszałkowski zajmuje się m.in. zarządzaniem funduszami unijnymi, współpracą z innymi instytucjami, czy też realizacją inwestycji o znaczeniu regionalnym.

Marszałek Województwa Pomorskiego: kim jest i jakie pełni funkcje?

Marszałek Województwa Pomorskiego to osoba wybrana przez Sejmik Województwa, która stoi na czele Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek pełni funkcję zarówno polityczną, jak i administracyjną, będąc odpowiedzialnym za kierowanie pracami Urzędu oraz reprezentowanie województwa na zewnątrz. Wśród obowiązków Marszałka znajduje się m.in. realizacja uchwał Sejmiku, nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Urzędu, czy też współpraca z innymi organami samorządu terytorialnego. Marszałek Województwa Pomorskiego pełni również funkcję przewodniczącego Zarządu Województwa, który jest organem wykonawczym samorządu województwa.

Struktura i organizacja Urzędu Marszałkowskiego

Struktura Urzędu Marszałkowskiego jest złożona i obejmuje różne departamenty, które odpowiadają za konkretne obszary działania. Wspólnie tworzą one spójną organizację, która pozwala na efektywne zarządzanie województwem oraz realizację zadań publicznych na szczeblu regionalnym.

Podział na departamenty i ich specyfika

Departamenty Urzędu Marszałkowskiego są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, które odpowiadają za różne aspekty działalności Urzędu. Każdy z nich ma swoje zadania i specyfikę, co pozwala na skuteczne realizowanie celów województwa. Przykładowe departamenty to:

 • Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego – odpowiedzialny za opracowywanie strategii rozwoju województwa oraz koordynację działań związanych z funduszami unijnymi;
 • Departament Infrastruktury – zajmuje się realizacją inwestycji infrastrukturalnych oraz zarządzaniem majątkiem województwa;
 • Departament Ochrony Środowiska – dba o ochronę przyrody, gospodarkę wodną oraz ochronę powietrza;
 • Departament Edukacji, Kultury i Sportu – odpowiada za wspieranie rozwoju oświaty, kultury oraz sportu na terenie województwa;
 • Departament Zdrowia – zajmuje się organizacją i finansowaniem opieki zdrowotnej oraz współpracą z placówkami medycznymi.

Warto zaznaczyć, że struktura departamentów może różnić się w zależności od województwa oraz aktualnych potrzeb i priorytetów.

Jak wygląda proces decyzyjny w Urzędzie Marszałkowskim?

Proces decyzyjny w Urzędzie Marszałkowskim opiera się na współpracy pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi oraz organami samorządu terytorialnego. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa Marszałek Województwa, który kieruje pracami Urzędu oraz podejmuje decyzje w sprawach strategicznych. Wspiera go Zarząd Województwa, który składa się z członków wybranych przez Sejmik Województwa.

Decyzje podejmowane są na podstawie analiz, raportów oraz rekomendacji przygotowywanych przez poszczególne departamenty. W procesie decyzyjnym ważne jest również konsultowanie się z innymi organami samorządu terytorialnego, takimi jak sejmiki powiatowe czy rady gmin, a także z przedstawicielami społeczności lokalnej i organizacjami pozarządowymi.

W ten sposób proces decyzyjny w Urzędzie Marszałkowskim opiera się na szerokim spektrum informacji oraz współpracy z różnymi podmiotami, co pozwala na podejmowanie decyzji, które są zgodne z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców województwa.

Zadania i kompetencje Urzędu Marszałkowskiego

Zadania Urzędu Marszałkowskiego obejmują szeroki zakres działań, które mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania województwa oraz realizację celów rozwojowych. Wśród najważniejszych kompetencji Urzędu Marszałkowskiego można wymienić:

 • planowanie i koordynację działań rozwojowych województwa;
 • zarządzanie funduszami unijnymi;
 • realizację inwestycji infrastrukturalnych;
 • ochronę środowiska i zasobów naturalnych;
 • promocję edukacji, kultury i sportu;
 • organizację i finansowanie opieki zdrowotnej.

Jakie są główne obszary działania Urzędu Marszałkowskiego?

Obszary działania Urzędu Marszałkowskiego są zróżnicowane i obejmują różne aspekty życia społeczno-gospodarczego województwa. Wśród najważniejszych obszarów można wymienić:

 1. Rozwój regionalny – opracowywanie strategii rozwoju województwa, koordynacja działań związanych z funduszami unijnymi, wspieranie innowacji i przedsiębiorczości;
 2. Infrastruktura – realizacja inwestycji infrastrukturalnych, zarządzanie majątkiem województwa, dbanie o rozwój transportu publicznego;
 3. Ochrona środowiska – ochrona przyrody, gospodarka wodna, ochrona powietrza, promocja zrównoważonego rozwoju;
 4. Edukacja, kultura i sport – wspieranie rozwoju oświaty, kultury oraz sportu na terenie województwa, promocja dziedzictwa kulturowego;
 5. Zdrowie – organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej, współpraca z placówkami medycznymi, promocja zdrowego stylu życia.

Jakie projekty realizuje Urząd Marszałkowski?

Projekty Urzędu Marszałkowskiego są różnorodne i mają na celu realizację celów rozwojowych województwa oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Przykłady projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski to:

 • modernizacja dróg wojewódzkich i budowa nowych odcinków;
 • rozbudowa i unowocześnienie szkół, uczelni oraz placówek kulturalnych;
 • inwestycje w ochronę środowiska, takie jak budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków czy rewitalizacja terenów zdegradowanych;
 • projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości, takie jak inkubatory przedsiębiorczości czy programy wsparcia dla start-upów;
 • inwestycje w infrastrukturę sportową, takie jak budowa stadionów, basenów czy hal sportowych.

Realizacja tych projektów przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, rozbudowy infrastruktury oraz wspierania rozwoju gospodarczego województwa.

Historia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Historia urzędu marszałkowskiego w województwie pomorskim sięga czasów reformy administracyjnej w Polsce w 1999 roku, kiedy to wprowadzono trójstopniowy podział administracyjny kraju. Wówczas to powstały urzędy marszałkowskie, które stały się kluczowymi instytucjami samorządów województw.

Ewolucja Urzędu Marszałkowskiego na przestrzeni lat

Na przestrzeni lat ewolucja urzędu marszałkowskiego w województwie pomorskim obejmowała zmiany w strukturze organizacyjnej, zakresie zadań oraz kompetencjach. Początkowo, głównym celem urzędu było zarządzanie funduszami unijnymi oraz realizacja inwestycji infrastrukturalnych. Z czasem, zakres zadań urzędu poszerzał się, obejmując również takie obszary jak ochrona środowiska, edukacja, kultura, sport czy zdrowie.

Wraz z ewolucją zadań, zmieniała się również struktura organizacyjna urzędu. Powstawały nowe departamenty, które zajmowały się konkretnymi obszarami działalności, a istniejące były modyfikowane, aby lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców oraz wyzwania rozwojowe województwa.

Najważniejsze momenty w historii Urzędu Marszałkowskiego

Wśród momentów w historii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego warto wymienić kilka kluczowych wydarzeń, które miały istotne znaczenie dla jego rozwoju:

 1. 1999 rok – powstanie Urzędu Marszałkowskiego w wyniku reformy administracyjnej;
 2. 2004 rok – przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, co otworzyło możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój województwa;
 3. 2007-2013 rok – realizacja pierwszych dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak modernizacja dróg czy rozbudowa szkół, uczelni i placówek kulturalnych;
 4. 2014-2020 rok – kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej, która umożliwiła realizację kolejnych inwestycji oraz rozszerzenie zakresu działalności Urzędu Marszałkowskiego;
 5. 2021-2027 rok – nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, która stawia przed Urzędem Marszałkowskim nowe wyzwania rozwojowe, takie jak transformacja cyfrowa czy zrównoważony rozwój.

Historia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pokazuje, jak na przestrzeni lat instytucja ta ewoluowała, dostosowując się do zmieniających się potrzeb mieszkańców oraz wyzwań rozwojowych regionu. Dzięki temu, Urząd Marszałkowski stał się kluczowym elementem samorządu terytorialnego, mającym realny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz rozwój województwa.

Współpraca Urzędu Marszałkowskiego z innymi instytucjami

Współpraca Urzędu Marszałkowskiego z innymi instytucjami jest kluczowym elementem realizacji zadań i projektów na rzecz rozwoju województwa. Urząd Marszałkowski współpracuje zarówno z instytucjami krajowymi, jak i międzynarodowymi, co pozwala na wymianę doświadczeń, pozyskiwanie funduszy oraz realizację wspólnych inicjatyw.

Jakie instytucje współpracują z Urzędem Marszałkowskim?

Wśród instytucji współpracujących z Urzędem Marszałkowskim można wymienić:

 • Samorządy lokalne (gminy, powiaty) – współpraca w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych, edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych;
 • Instytucje rządowe (ministerstwa, agencje) – współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy, tworzenia strategii rozwoju czy realizacji projektów o znaczeniu krajowym;
 • Organizacje pozarządowe – współpraca w zakresie realizacji projektów społecznych, kulturalnych czy ekologicznych;
 • Uczelnie wyższe i instytuty badawcze – współpraca w zakresie badań naukowych, innowacji czy transferu technologii;
 • Przedsiębiorstwa – współpraca w zakresie inwestycji, tworzenia miejsc pracy czy wspierania przedsiębiorczości.

Współpraca z różnymi instytucjami pozwala Urzędowi Marszałkowskiego na skuteczne realizowanie zadań, a także na pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na rozwój województwa.

Jak wygląda współpraca międzynarodowa Urzędu Marszałkowskiego?

Współpraca międzynarodowa Urzędu Marszałkowskiego obejmuje zarówno partnerstwa z instytucjami z innych krajów, jak i uczestnictwo w międzynarodowych projektach czy programach. W ramach współpracy międzynarodowej Urząd Marszałkowski:

 • Współpracuje z partnerami z innych krajów, takimi jak regiony, miasta czy instytucje, w celu wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych projektów czy promocji województwa na arenie międzynarodowej;
 • Uczestniczy w międzynarodowych programach i projektach, takich jak programy Unii Europejskiej (np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia) czy inicjatywy międzynarodowe (np. Europejska Stolica Kultury, Europejski Tydzień Regionów i Miast);
 • Pozyskuje fundusze z międzynarodowych źródeł, takich jak fundusze unijne, fundusze norweskie czy inne instrumenty finansowe, na realizację projektów o znaczeniu międzynarodowym.

Współpraca międzynarodowa pozwala Urzędowi Marszałkowskiego na pozyskiwanie nowych partnerów, środków finansowych oraz na promowanie województwa na arenie międzynarodowej. Dzięki temu, Urząd Marszałkowski może skuteczniej realizować swoje zadania oraz przyczyniać się do rozwoju województwa.

Polecane: