Urząd miasta Gdańsk

Redakcja

27 czerwca, 2024

Urząd Miejski Gdańsk to miejsce, w którym mieszkańcy miasta mogą załatwić wiele spraw związanych z administracją publiczną. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej funkcjonowaniu tej instytucji, począwszy od jej historii, poprzez strukturę organizacyjną, aż po usługi oferowane mieszkańcom. Zapraszamy do lektury!

Wprowadzenie do Urzędu Miejskiego w Gdańsku

W tej części artykułu przedstawimy temat, cel oraz strukturę przewodnika po Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Zapoznamy się z podstawowymi informacjami na temat tej instytucji, jej roli i funkcji, a także z dokładną lokalizacją urzędu i sposobami dotarcia do niego.

Krótki przegląd Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Urząd Miejski Gdańsk pełni kluczową rolę w zarządzaniu miastem, będąc odpowiedzialnym za realizację polityki lokalnej oraz świadczenie usług dla mieszkańców. Jego głównym zadaniem jest dbanie o rozwój miasta, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Urząd Miejski w Gdańsku dzieli się na wiele wydziałów, które zajmują się różnymi aspektami życia miasta, takimi jak edukacja, kultura, ochrona środowiska czy transport.

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Jeśli chodzi o lokalizację Urzędu Miejskiego w Gdańsku, znajduje się on w centrum miasta, przy ulicy Nowe Ogrody 8/12. Dojście do urzędu jest możliwe zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, co ułatwia dotarcie do urzędu. Dla osób korzystających z samochodu dostępny jest parking, jednak warto pamiętać o opłatach za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Urząd Miejski w Gdańsku dba również o dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a wewnątrz znajdują się windy oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, w urzędzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego oraz z pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Gdańsku jest podzielona na różne wydziały, które mają za zadanie realizować konkretne cele i funkcje. W tej części artykułu przyjrzymy się bliżej poszczególnym wydziałom oraz ich rolom i odpowiedzialnościom. Omówimy również władze Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ich obowiązki i kompetencje.

Podział na wydziały i ich zadania

W ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku można wyróżnić kilka kluczowych wydziałów, takich jak:

 • Wydział Edukacji – odpowiedzialny za sprawy związane z oświatą, współpracą z placówkami edukacyjnymi oraz organizacją różnych form wsparcia dla uczniów i nauczycieli;
 • Wydział Kultury – zajmuje się promocją kultury, organizacją imprez kulturalnych oraz współpracą z instytucjami kulturalnymi;
 • Wydział Ochrony Środowiska – dba o ochronę środowiska naturalnego, zarządzanie zasobami przyrodniczymi oraz edukację ekologiczną;
 • Wydział Transportu – odpowiedzialny za organizację i rozwój transportu miejskiego, zarządzanie infrastrukturą drogową oraz współpracę z innymi podmiotami związanymi z transportem;
 • Wydział Spraw Społecznych – zajmuje się sprawami związanymi z opieką społeczną, wsparciem dla osób niepełnosprawnych oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Każdy z wydziałów ma swoje zadania i odpowiedzialności, które są realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Kto zarządza Urzędem Miejskim w Gdańsku?

Władze Urzędu Miejskiego w Gdańsku składają się z kilku kluczowych osób, które pełnią różne funkcje i mają swoje obowiązki. Do najważniejszych z nich należą:

 • Prezydent Miasta Gdańska – najwyższy przedstawiciel władz miasta, odpowiedzialny za kierowanie polityką lokalną oraz reprezentowanie miasta na zewnątrz;
 • Zastępcy Prezydenta – wspierają Prezydenta w realizacji jego zadań, a także kierują poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego;
 • Skarbnik Miasta – odpowiedzialny za zarządzanie finansami miasta, w tym budżetem, inwestycjami oraz sprawami podatkowymi;
 • Radni Miasta – przedstawiciele mieszkańców, którzy mają za zadanie kontrolować działania władz miasta oraz współdecydować o kierunkach rozwoju Gdańska.

Władze Urzędu Miejskiego w Gdańsku mają za zadanie dbać o dobro miasta oraz jego mieszkańców, a także współpracować z innymi instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju Gdańska.

Usługi oferowane przez Urząd Miejski w Gdańsku

W tej części artykułu omówimy usługi oferowane przez Urząd Miejski w Gdańsku oraz zasady korzystania z nich. Przedstawimy szczegółowy opis usług dostępnych dla mieszkańców oraz instrukcje krok po kroku, jak skorzystać z poszczególnych usług.

Jakie usługi są dostępne dla mieszkańców?

Urząd Miejski w Gdańsku oferuje szeroki wachlarz usług dla mieszkańców miasta. Obejmują one między innymi:

 • Ewidencja ludności – rejestracja zameldowań, wydawanie dowodów osobistych, potwierdzanie obywatelstwa;
 • Stan cywilny – zawieranie małżeństw, rejestracja urodzeń i zgonów, wydawanie aktów stanu cywilnego;
 • Usługi geodezyjne i kartograficzne – udostępnianie map, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, prowadzenie ewidencji gruntów;
 • Obsługa podatkowa – naliczanie i pobieranie podatków lokalnych, udzielanie ulg i zwolnień podatkowych;
 • Wsparcie dla przedsiębiorców – rejestracja działalności gospodarczej, udzielanie informacji o możliwościach wsparcia finansowego;
 • Obsługa spraw społecznych – przyznawanie świadczeń rodzinnych, pomoc materialna, wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie te usługi są dostępne dla mieszkańców Gdańska, jednak warunki korzystania z nich mogą się różnić w zależności od konkretnej usługi oraz indywidualnej sytuacji mieszkańca.

Jak skorzystać z usług Urzędu Miejskiego?

Aby skorzystać z usług oferowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy dana usługa jest dostępna online, czy wymaga osobistej wizyty w urzędzie. W przypadku usług online, można zazwyczaj załatwić sprawę poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. W przypadku usług wymagających wizyty w urzędzie, warto wcześniej sprawdzić, czy konieczne jest umówienie się na spotkanie, czy można przyjść bezpośrednio do odpowiedniego wydziału.

Przykładowe kroki, jak skorzystać z usług Urzędu Miejskiego:

 1. Sprawdź, czy dana usługa jest dostępna online, czy wymaga wizyty w urzędzie;
 2. Jeśli usługa jest dostępna online, przejdź na stronę internetową Urzędu Miejskiego i wypełnij odpowiedni formularz;
 3. Jeśli usługa wymaga wizyty w urzędzie, sprawdź, czy konieczne jest umówienie się na spotkanie, czy można przyjść bezpośrednio do odpowiedniego wydziału;
 4. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty i dowody tożsamości;
 5. Udaj się do Urzędu Miejskiego w Gdańsku i załatw sprawę zgodnie z instrukcjami pracowników urzędu.

Warto również pamiętać, że niektóre usługi mogą być świadczone przez inne instytucje, takie jak np. urzędy skarbowe czy sądy. W takim przypadku, należy skierować się do odpowiedniej instytucji, aby skorzystać z danej usługi.

Kontakt z Urzędem Miejskim w Gdańsku

W tej części artykułu przedstawimy informacje dotyczące kontaktu z Urzędem Miejskim w Gdańsku, w tym adres e-mail, numer telefonu oraz godziny otwarcia. Omówimy również różne kanały kontaktu oraz dostępność urzędu w dni wolne od pracy.

Jak skontaktować się z Urzędem Miejskim?

W celu nawiązania kontaktu z Urzędem Miejskim w Gdańsku, można skorzystać z różnych kanałów komunikacji. Oto najważniejsze z nich:

 • E-mail – można wysłać wiadomość na ogólny adres e-mail urzędu lub bezpośrednio do odpowiedniego wydziału;
 • Telefon – można zadzwonić na ogólny numer telefonu urzędu lub bezpośrednio do odpowiedniego wydziału;
 • Media społecznościowe – Urząd Miejski w Gdańsku prowadzi profile na różnych platformach, takich jak Facebook czy Twitter, gdzie można uzyskać informacje oraz zadać pytania.

Warto pamiętać, że w zależności od rodzaju sprawy, niektóre kwestie mogą być załatwione za pomocą e-maila lub telefonu, podczas gdy inne mogą wymagać osobistej wizyty w urzędzie.

Godziny otwarcia i dni pracy

Urzędowi Miejski w Gdańsku czynny jest w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od wydziału, jednak zazwyczaj urząd otwarty jest od godziny 8:00 do 16:00. Warto sprawdzić dokładne godziny otwarcia na stronie internetowej urzędu lub telefonicznie przed wizytą.

W dni wolne od pracy, takie jak święta państwowe czy inne dni ustanowione przez władze, Urząd Miejski w Gdańsku jest zamknięty. W przypadku pilnych spraw, warto sprawdzić, czy dana usługa jest dostępna online lub czy można załatwić ją w innym terminie.

Podsumowując, kontakt z Urzędem Miejskim w Gdańsku można nawiązać za pomocą e-maila, telefonu lub mediów społecznościowych. Urząd czynny jest w dni robocze, a godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od wydziału. W dni wolne od pracy urząd jest zamknięty, dlatego warto sprawdzić dostępność usług online lub umówić wizytę w innym terminie.

Historia Urzędu Miejskiego w Gdańsku

W tej części artykułu przyjrzymy się historii Urzędu Miejskiego w Gdańsku, omawiając ważne daty i wydarzenia, które miały wpływ na rozwój tej instytucji. Zapoznamy się z najważniejszymi momentami w historii Urzędu oraz z jego ewolucją na przestrzeni lat.

Jak wyglądała historia Urzędu Miejskiego?

Historia Urzędu Miejskiego w Gdańsku sięga średniowiecza, kiedy to miasto zaczęło się rozwijać jako ważny ośrodek handlowy i polityczny. Wówczas powstały pierwsze struktury administracyjne, które miały na celu zarządzanie miastem i dbanie o jego rozwój. W kolejnych wiekach, wraz z rozwojem Gdańska, Urząd Miejski ewoluował, dostosowując się do zmieniających się potrzeb mieszkańców i realiów politycznych.

Ważnym momentem w historii Urzędu Miejskiego w Gdańsku było uzyskanie praw miejskich w 1260 roku, co umocniło pozycję miasta na mapie Europy. Wówczas Gdańsk stał się członkiem Hanzy, co przyczyniło się do dalszego rozwoju handlu i gospodarki. Wraz z tym wzrosła rola Urzędu Miejskiego, który zaczął pełnić coraz więcej funkcji administracyjnych i zarządczych.

Znaczące momenty w historii Urzędu Miejskiego

W historii Urzędu Miejskiego w Gdańsku można wyróżnić kilka znaczących momentów, które wpłynęły na jego rozwój i funkcjonowanie. Oto niektóre z nich:

 • XIV wiek – rozbudowa struktur administracyjnych, w tym powstanie Rady Miejskiej, która stała się głównym organem decyzyjnym w mieście;
 • XVI wiek – okres reformacji, który wpłynął na zmiany w organizacji Urzędu Miejskiego, m.in. wprowadzenie języka polskiego jako urzędowego obok niemieckiego;
 • XVII wiek – rozbudowa i modernizacja Urzędu Miejskiego, w tym budowa nowego gmachu, który stał się siedzibą władz miejskich;
 • XIX wiek – okres zaborów, kiedy to Urząd Miejski musiał dostosować się do nowych realiów politycznych i administracyjnych;
 • XX wiek – okres międzywojenny, kiedy to Gdańsk stał się Wolnym Miastem Gdańsk, a Urząd Miejski zyskał nowe kompetencje i zadania;
 • Po II wojnie światowej – odbudowa zniszczonego miasta i Urzędu Miejskiego, który stał się ważnym ośrodkiem decyzyjnym w powojennym Gdańsku.

Podsumowując, historia Urzędu Miejskiego w Gdańsku jest bogata i złożona, a instytucja ta odgrywała kluczową rolę w życiu miasta na przestrzeni wieków. Warto poznać jej historię, aby lepiej zrozumieć rozwój Gdańska i jego znaczenie w skali kraju i Europy.

Projekty realizowane przez Urząd Miejski w Gdańsku

W tej części artykułu przyjrzymy się projektom realizowanym przez Urząd Miejski w Gdańsku, ich celom oraz wpływowi na społeczność lokalną. Omówimy wybrane inicjatywy oraz pokażemy, jak mieszkańcy mogą włączyć się w ich realizację.

Przykłady ważnych projektów

Urząd Miejski w Gdańsku realizuje wiele projektów, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz rozwój miasta. Oto kilka przykładów ważnych inicjatyw:

 • Projekt rewitalizacji Starego Miasta – mający na celu odnowienie zabytkowych budynków, poprawę infrastruktury oraz stworzenie przestrzeni publicznych dla mieszkańców i turystów;
 • Projekt „Zielony Gdańsk” – inicjatywa mająca na celu zwiększenie liczby terenów zielonych w mieście, poprawę jakości powietrza oraz promowanie ekologicznego stylu życia;
 • Projekt „Aktywni mieszkańcy” – program mający na celu promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców, poprzez organizację imprez sportowych, budowę ścieżek rowerowych oraz modernizację obiektów sportowych;
 • Projekt „Bezpieczne drogi” – inicjatywa mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, poprzez modernizację infrastruktury drogowej, wprowadzenie stref ograniczonej prędkości oraz edukację mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wszystkie te projekty mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gdańska oraz rozwój miasta w różnych obszarach. Ich realizacja wpływa na społeczność lokalną, przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności Gdańska jako miejsca do życia i pracy.

Jak mieszkańcy mogą włączyć się w projekty?

Mieszkańcy Gdańska mają różne możliwości zaangażowania się w realizację projektów prowadzonych przez Urząd Miejski. Oto kilka sposobów, w jakie mogą włączyć się w te inicjatywy:

 • Udział w konsultacjach społecznych – mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie i pomysły na temat planowanych projektów, uczestnicząc w spotkaniach konsultacyjnych oraz wypełniając ankiety online;
 • Wolontariat – mieszkańcy mogą angażować się w projekty jako wolontariusze, pomagając w organizacji imprez, pracach porządkowych czy edukacji ekologicznej;
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi – mieszkańcy mogą dołączyć do lokalnych stowarzyszeń i fundacji, które współpracują z Urzędem Miejskim w realizacji różnych projektów;
 • Składanie wniosków o dofinansowanie – mieszkańcy mogą ubiegać się o środki finansowe na realizację własnych projektów, które wpisują się w cele strategiczne miasta.

Włączając się w projekty realizowane przez Urząd Miejski w Gdańsku, mieszkańcy mają szansę wpłynąć na rozwój swojego miasta oraz poprawę jakości życia w swoim otoczeniu. Współpraca z władzami lokalnymi pozwala na realizację inicjatyw, które są dostosowane do potrzeb społeczności i przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności Gdańska.

Praca w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

W tej części artykułu omówimy możliwości zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, wymagania stawiane kandydatom oraz proces rekrutacji. Przedstawimy także korzyści płynące z pracy w urzędzie oraz wskazówki dla osób zainteresowanych podjęciem takiego zatrudnienia.

Jakie są możliwości zatrudnienia?

Urząd Miejski w Gdańsku oferuje różnorodne możliwości zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych, specjalistycznych oraz kierowniczych. Pracownicy urzędu zajmują się między innymi:

 • obsługą mieszkańców w zakresie usług świadczonych przez urząd;
 • przygotowywaniem i realizacją projektów miejskich;
 • zarządzaniem finansami miasta;
 • planowaniem przestrzennym i zagospodarowaniem terenu;
 • promocją miasta i współpracą z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Praca w Urzędzie Miejskim w Gdańsku daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w różnych dziedzinach, a także korzystanie z licznych benefitów, takich jak stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego czy elastyczne godziny pracy.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Proces rekrutacji na stanowiska w Urzędzie Miejskim w Gdańsku składa się z kilku etapów. Oto, jak przebiega cały proces:

 1. Publikacja ogłoszenia o pracę – Urząd Miejski publikuje ogłoszenia o wolnych stanowiskach na swojej stronie internetowej oraz w innych źródłach, takich jak portale pracy czy media społecznościowe.
 2. Składanie aplikacji – kandydaci przesyłają swoje CV i list motywacyjny, a także inne wymagane dokumenty, takie jak kopie dyplomów czy zaświadczenia o ukończeniu kursów.
 3. Weryfikacja aplikacji – komisja rekrutacyjna dokonuje wstępnej selekcji kandydatów, oceniając ich doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz umiejętności.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne – wybrani kandydaci są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których mają okazję przedstawić swoje doświadczenie, motywację oraz plany zawodowe.
 5. Testy kompetencyjne – w zależności od stanowiska, kandydaci mogą być również poproszeni o rozwiązanie testów sprawdzających ich wiedzę i umiejętności związane z danym stanowiskiem.
 6. Podjęcie decyzji – na podstawie wyników rozmów kwalifikacyjnych oraz testów kompetencyjnych, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zatrudnieniu kandydata.

Warto pamiętać, że proces rekrutacji może różnić się w zależności od stanowiska oraz specyfiki danej jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami i procedurami rekrutacyjnymi przed przystąpieniem do procesu aplikowania.

Polecane: